2022 Performers

   
Satar
Misag Zamani
Sahba Motallebi
Naghib Shanbehzadeh
Jinus Yegan
Armin Koshkbaghi
Vedad
Shayandokht Abedinimanesh
Pendar Arts
Houshmand Aghili
Safa Shahidi
Rumi Daf Ensemble
Bahar Movahed