برنامه کنفرانس ۲۲۰۲

برنامه کنفرانس مجازی ۲۲۰۲ را از اینجا دانلود کنید.  برنامه کنفرانس ۲۲۰۲

کنفرانس ۲۲۰۲

سی و دومین  همایش سالانۀ انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ازاول تا پنجم ماه سپتامبر۲۲۰۲ بصورت مجازی برگزار خواهد شد. اعلامیهٔ کنفرانس۲۲۰۲

سخنرانیها

از سخنان اساتید و اندیشمندان میهمان در کنفرانسهای گذشته لذت ببرید. ویدیوها را ببینید

حمایت مالی

انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی یک سازمان غیر انتفاعی است. کمکهای مالی، تهیه برنامه های ارزنده تری را امکان پذیر می سازد. حمایتهای مالی شما ممکن است مشمول معافیت مالیاتی نیز باشد حمایت مالی